Home arrow Betalingsvoorwaarden
800x600 resolutie 1024x768 resolutie
Klachten Afdrukken
  De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt 2 belangrijke zaken: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt deels bestaande wetgeving en bevat nieuwe bepalingen en verplichtingen. De nieuwe regels worden in fases ingevoerd. Belangrijke data zijn 1 juli 2016 en 1 januari 2017. De Wet Wkkgz is sinds 1 januari 2016 van kracht.
 
  
Uw klacht kan op meerdere plekken ingediend worden:
- allereerst bij uw tandarts, komt u er samen niet uit, dan kan een klachtenfunctionaris ingeschakeld worden, ellke tandarts is verplicht bij een klachtenfunctinaris te zijn aangesloten meestal is dat via zijn beroepsorganisatie.
- bij een geschillencommissie mondzorg
- bij een regionaal tuchtcollege
- bij een rechtbank
 
 De meeste tandartsen hebben hun klachtenregeling via hun beroepsorganisatie geregeld.
* N.M.T.
* A.N.T.
 

Klachtenfunctionaris en klachtenregeling
Iedere hulpverlener en instelling is verplicht een klachtenfuntionaris te hebben te hebben. De behandeling van uw klachten door een klachtenfunctionaris is gratis. Veel instellingen zullen eerst proberen uw klacht door bemiddeling op te lossen.

Uw klacht bespreken
Heeft u een klacht, dan is het zinvol eerst met uw hulpverlener te praten. Dit kunnen ook de nabestaanden van een patiënt doen. Veel klachten ontstaan door misverstanden die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Een hulpverlener heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent. Uw klacht geeft hem of haar de kans iets te herstellen en te verbeteren. Dat kan ook andere patiënten ten goede komen. Een klacht met een hulpverlener bespreken is niet makkelijk.
Tips voor de aanpak van zo'n gesprek:

* reageer zo snel mogelijk;
* maak een aparte afspraak als uw kwestie niet snel kan worden afgedaan;
* schrijf op waarover u wilt praten;
* bedenk van te voren wat u met het gesprek wilt bereiken;
* probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden;
* neem zonodig iemand mee ter ondersteuning;
* wees bereid samen tot een oplossing te komen;
* geef uw hulpverlener de kans zaken te herstellen.

 

Geschillencommissie mondzorg.
Hier zijn wel kosten aan verbonden van € 75,-, die u echter terug krijgt als u in het gelijk gesteld wordt.

Welke klachten kan De Geschillencommissie behandelen en welke niet?

De Geschillencommissie kan niet alle klachten behandelen.

Wel

De Geschillencommissie Zorg kan klachten behandelen over:

  • het behandelplan en de uitvoering van de behandeling
  • de manier waarop de zorgaanbieder met u is omgegaan (bejegening, schending van de privacy)
  • schade die is ontstaan tijdens of door de behandeling. Dat kan gaan om schade tijdens het verblijf of bezoek, zoals zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade of materiële schade).
  • schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade of immateriële schade). Dan kan De Geschillencommissie smartengeld toekennen.

Niet 

De volgende klachten kan de geschillencommissie niet behandelen:

  • Klachten waarvan het financieel belang hoger is dan € 25.000,- tenzij u uitdrukkelijk af ziet van aanspraak op een hogere vergoeding dan € 25.000,-.
  • Klachten die alleen gaan over de niet-betaling van een factuur en geen inhoudelijke klachten zijn.
  • Als de klacht al bij de rechter aanhangig is gemaakt, of wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan.
  • Als u geen redelijk belang heeft bij een uitspraak van de commissie.
  • Als u de klacht niet eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend, tenzij de omstandigheden zo zijn, dat hiervoor een uitzondering kan worden gemaakt.
  • Als u de klacht niet binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de zorgaanbieder indiende, bij De Geschillencommissie heeft ingediend.

 Een klacht kan alleen behandeld worden als de zorgaanbieder aangesloten is bij één van de geschillencommissies van De Geschillencommissie Zorg. Controleer of de zorgaanbieder is aangesloten in de Adressengids of neem contact met ons op.

Mocht u twijfelen of wij de klacht kunnen behandelen, dien dan de klacht alsnog in. Dan kan De Commissie hierover uitsluitsel geven.


Regionaal Tuchtcollege en Inspectie voor de Gezondheidszorg
U kunt een klacht ook voorleggen aan een Regionaal Tuchtcollege. Een IKG kan u adviseren of dit zinvol is in uw situatie. Ook is het mogelijk de klacht te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Beide instanties lossen uw probleem niet op. Uw klacht kan echter wel aanleiding zijn voor het nemen van maatregelen. Als bijvoorbeeld een arts zijn werk niet goed doet, kan een Regionaal Tuchtcollege maatregelen opleggen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van de gezondheidszorg te beschermen en niet om de klager een oplossing te bieden.

De Inspectie (IGZ) bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg en kan besluiten naar aanleiding van een klacht onderzoek te doen. Daarbij kijkt de Inspectie of er sprake is van handelingen of nalatigheid waardoor de kwaliteit van de zorg in het gevaar komt. Een inspecteur kan besluiten uw klacht voor te leggen aan een Regionaal Tuchtcollege. Als er aanleiding toe is, kan de Inspectie ook op eigen initiatief een onderzoek instellen. U kunt ook de IGZ op de hoogte stellen als een zorgaanbieder waarover u een klacht hebt, nog geen klachtencommissie heeft ingesteld.

 

Een andere weg is het indienen van een klacht bij één van de onderstaande Regionale Tuchtcolleges, overigens is het altijd verstandig om eerst uw tandarts op de hoogte te brengen van uw klacht en/of ongenoegen en te proberen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

De Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland en Drenthe).
Postbus 11144
9700 CC Groningen
zittingen: Rechtbank Noord-Nederland, Guyotplein 1, Griningen
Tel : 050-5992641 

Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Flevoland en Gelderland).
Postbus 10067
8000 GB Zwolle.
zittingen: Rechtbank Overijssel, Schuurmanstraat 2, Zwolle
Tel : 088-3611039

Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland en Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
zittingen: Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220, Amsterdam
Tel : 088-3712500
Fax: 088-3712509

Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland en Zeeland)
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
zittingen: Paleis van Justitie te Den Haag, Prins Clauslaan 60
Tel : 070-3500973
Fax: 070-3523174

Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant en Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
zittingen: Gebouw Hooghuis, Keizersgracht 5, Eindhoven
Tel: 040-2328599

Voor het hoger beroep is het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg de aangewezen instantie
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Bezuidenhoutseweg 78
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Tel : 070-3405417
zittingen: Paleis van Justitie te Den Haag, Prins Clauslaan 60

 
< Vorige   Volgende >