Home arrow Betalingsvoorwaarden
800x600 resolutie 1024x768 resolutie
Betalingsvoorwaarden Afdrukken

NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg

Algemeen

Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of een orthodontist, verder zorgverlener genoemd.De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende prijslijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.

Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen van te voren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.

In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt gedaan, doet de zorgverlener  vooraf een prijsopgave. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt 14 dagen na nota datum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer)

De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

Betalingstermijn en sancties

De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.

Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.

Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen  te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.

Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, is de zorgverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening worden gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt. 

Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de vorige bepalingen onverlet. 

Deze betalingsvoorwaarden zijn op 19 december 2012 door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (NMT) gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013
 
< Vorige   Volgende >